Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 hoailinh89662006 Đề thi thử 29 1 phút 29 giây 25/08/2016 20:08:37 PM
2 hoailinh89662006 Đề thi thử 30 1 phút 19 giây 24/08/2016 19:08:48 PM
3 hoailinh89662006 Đề thi thử 29 1 phút 13 giây 24/08/2016 19:08:46 PM
4 hoailinh89662006 Đề thi thử 27 2 phút 4 giây 24/08/2016 19:08:35 PM
5 hoailinh89662006 Đề thi thử 13 9 phút 50 giây 24/08/2016 19:08:00 PM
6 hoailinh89662006 Đề dùng thử 23 2 phút 20 giây 23/08/2016 06:08:29 AM
7 hoailinh89662006 Đề dùng thử 12 1 phút 55 giây 22/08/2016 20:08:19 PM
8 hoailinh89662006 Đề dùng thử 14 4 phút 53 giây 22/08/2016 19:08:50 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.