Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 Tonhuhb52 Đề dùng thử 21 9 phút 28 giây 25/08/2016 16:08:42 PM
2 Tonhuhb52 Đề 01 16 2 phút 43 giây 19/08/2016 11:08:08 AM
3 Tonhuhb52 Đề dùng thử 23 7 phút 35 giây 16/08/2016 17:08:32 PM
4 Tonhuhb52 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 29 3 phút 57 giây 16/08/2016 17:08:12 PM
5 Tonhuhb52 Đề 01 16 7 phút 45 giây 16/08/2016 15:08:32 PM
6 Tonhuhb52 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 29 1 phút 32 giây 16/08/2016 12:08:08 PM
7 Tonhuhb52 Đề thi thử 27 1 phút 58 giây 16/08/2016 12:08:01 PM
8 Tonhuhb52 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 29 2 phút 29 giây 16/08/2016 11:08:54 AM
9 Tonhuhb52 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 28 27 phút 30 giây 15/08/2016 20:08:46 PM
10 Tonhuhb52 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 30 6 phút 45 giây 15/08/2016 20:08:38 PM
11 Tonhuhb52 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 24 2 phút 32 giây 15/08/2016 20:08:08 PM
12 Tonhuhb52 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 2 2 phút 38 giây 15/08/2016 20:08:03 PM
13 Tonhuhb52 Đề thi thử 30 1 phút 36 giây 15/08/2016 20:08:01 PM
14 Tonhuhb52 Đề thi thử 29 1 phút 38 giây 15/08/2016 19:08:59 PM
15 Tonhuhb52 Đề thi thử 28 2 phút 13 giây 15/08/2016 19:08:56 PM
16 Tonhuhb52 Đề thi thử 18 5 phút 54 giây 15/08/2016 19:08:49 PM
17 Tonhuhb52 Đề 01 11 11 phút 55 giây 15/08/2016 14:08:29 PM
18 Tonhuhb52 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 30 2 phút 15 giây 15/08/2016 14:08:18 PM
19 Tonhuhb52 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 19 2 phút 35 giây 15/08/2016 14:08:14 PM
20 Tonhuhb52 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 18 12 phút 5 giây 15/08/2016 13:08:49 PM
21 Tonhuhb52 Đề thi thử 12 14 phút 20 giây 15/08/2016 13:08:32 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.