Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 hoangson270 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 14 2 phút 50 giây 30/06/2017 05:06:52 AM
2 hoangson270 Đề 28 10 7 phút 56 giây 30/06/2017 05:06:44 AM
3 hoangson270 Đề thi số 15 16 10 phút 21 giây 30/06/2017 05:06:31 AM
4 hoangson270 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 10 2 phút 13 giây 29/06/2017 19:06:46 PM
5 hoangson270 Đề thi số 18 18 4 phút 10 giây 29/06/2017 19:06:02 PM
6 hoangson270 Đề 32 16 5 phút 54 giây 28/06/2017 16:06:17 PM
7 hoangson270 Đề 31 19 3 phút 41 giây 28/06/2017 16:06:13 PM
8 hoangson270 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 7 6 phút 43 giây 28/06/2017 16:06:04 PM
9 hoangson270 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 8 4 phút 10 giây 28/06/2017 15:06:59 PM
10 hoangson270 Đề thi số 9 18 4 phút 51 giây 28/06/2017 15:06:54 PM
11 hoangson270 Đề thi số 8 24 2 phút 59 giây 28/06/2017 15:06:48 PM
12 hoangson270 Đề thi số 7 7 7 phút 21 giây 28/06/2017 15:06:40 PM
13 hoangson270 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 12 9 phút 4 giây 26/06/2017 14:06:49 PM
14 hoangson270 Đề thi số 22 1 6 phút 43 giây 25/06/2017 09:06:37 AM
15 hoangson270 Đề 29 9 4 phút 22 giây 22/06/2017 10:06:30 AM
16 hoangson270 Đề thi số 21 10 3 phút 6 giây 22/06/2017 10:06:26 AM
17 hoangson270 Đề thi số 20 30 1 phút 13 giây 22/06/2017 10:06:24 AM
18 hoangson270 Đề 30 7 4 phút 33 giây 22/06/2017 10:06:18 AM
19 hoangson270 Đề thi số 19 8 4 phút 6 giây 21/06/2017 12:06:41 PM
20 hoangson270 Đề thi số 17 5 3 phút 13 giây 21/06/2017 12:06:35 PM
21 hoangson270 Đề thi thử 30 1 phút 9 giây 19/06/2017 15:06:36 PM
22 hoangson270 Đề thi số 21 30 1 phút 23 giây 19/06/2017 15:06:34 PM
23 hoangson270 Đề thi số 20 30 1 phút 1 giây 19/06/2017 15:06:33 PM
24 hoangson270 Đề thi số 20 30 1 phút 2 giây 19/06/2017 15:06:31 PM
25 hoangson270 Đề thi thử 30 1 phút 13 giây 18/06/2017 16:06:46 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.