Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 khanhdu Đề dùng thử 29 8 phút 52 giây 28/06/2017 07:06:43 AM
2 khanhdu Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 0 8 giây 27/06/2017 07:06:30 AM
3 khanhdu Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 30 3 phút 10 giây 27/06/2017 07:06:18 AM
4 khanhdu Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 30 12 phút 20 giây 27/06/2017 07:06:03 AM
5 khanhdu Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 30 1 phút 43 giây 26/06/2017 07:06:56 AM
6 khanhdu Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 30 3 phút 55 giây 21/06/2017 09:06:34 AM
7 khanhdu Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 30 2 phút 46 giây 21/06/2017 09:06:31 AM
8 khanhdu Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 30 2 phút 19 giây 18/06/2017 18:06:49 PM
9 khanhdu Đề thi thử 30 1 phút 46 giây 08/06/2017 08:06:18 AM
10 khanhdu Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 30 1 phút 49 giây 08/06/2017 08:06:16 AM
11 khanhdu Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 29 2 phút 34 giây 08/06/2017 08:06:13 AM
12 khanhdu Đề dùng thử 30 2 phút 28 giây 05/06/2017 08:06:43 AM
13 khanhdu Đề thi thử 30 1 phút 20 giây 05/06/2017 08:06:41 AM
14 khanhdu Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 30 1 phút 44 giây 05/06/2017 08:06:39 AM
15 khanhdu Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 30 1 phút 52 giây 05/06/2017 08:06:37 AM
16 khanhdu Đề dùng thử 29 1 phút 47 giây 02/06/2017 07:06:52 AM
17 khanhdu Đề thi thử 29 1 phút 43 giây 02/06/2017 07:06:50 AM
18 khanhdu Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 30 1 phút 37 giây 02/06/2017 07:06:47 AM
19 khanhdu Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 30 1 phút 29 giây 02/06/2017 07:06:45 AM
20 khanhdu Đề thi thử 28 1 phút 19 giây 01/06/2017 10:06:04 AM
21 khanhdu Đề dùng thử 30 1 phút 32 giây 01/06/2017 09:06:39 AM
22 khanhdu Đề thi thử 30 1 phút 26 giây 01/06/2017 09:06:37 AM
23 khanhdu Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 30 1 phút 4 giây 01/06/2017 09:06:03 AM
24 khanhdu Đề dùng thử 29 2 phút 50 giây 01/06/2017 08:06:59 AM
25 khanhdu Đề thi thử 30 1 phút 41 giây 01/06/2017 08:06:53 AM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.