Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 Minhson020407 Đề 6 - Tuần 6 KHTN & Toán(6) 15 37 giây 29/05/2018 19:05:06 PM
2 Minhson020407 Đề 6 - Tuần 6 KHTN & Toán(6) 14 1 phút 33 giây 29/05/2018 18:05:56 PM
3 Minhson020407 Đề 6 - Tuần 6 KHTN & Toán(6) 0 41 giây 29/05/2018 18:05:54 PM
4 Minhson020407 Đề 6 - Tuần 6 KHTN & Toán(6) 3 4 phút 29/05/2018 18:05:49 PM
5 Minhson020407 Đề 5 - Tuần 5 KHTN & Toán(5) 13 9 phút 8 giây 29/05/2018 18:05:28 PM
6 Minhson020407 Đề thi thử 2 KHTN & Toán(Dùng thử - 2) 10 24 phút 52 giây 14/05/2018 18:05:35 PM
7 Minhson020407 Đề 4 - Tuần 4 KHTN & Toán(4) 13 20 phút 28 giây 14/05/2018 18:05:05 PM
8 Minhson020407 Đề 3 - Tuần 3 KHTN & Toán(3) 12 15 phút 29 giây 12/05/2018 21:05:11 PM
9 Minhson020407 Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 22 giây 06/05/2018 10:05:44 AM
10 Minhson020407 Tuần 4 Đề thi số 2 27 4 phút 53 giây 06/05/2018 10:05:29 AM
11 Minhson020407 Tuần 4 Đề thi số 2 15 14 phút 47 giây 06/05/2018 10:05:12 AM
12 Minhson020407 Đề dùng thử Đề dùng thử 30 1 phút 30 giây 06/05/2018 10:05:05 AM
13 Minhson020407 Đề dùng thử Đề dùng thử 29 2 phút 8 giây 06/05/2018 10:05:02 AM
14 Minhson020407 Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 27 giây 06/05/2018 09:05:53 AM
15 Minhson020407 Đề thi thử Đề thi thử 29 4 phút 7 giây 06/05/2018 09:05:47 AM
16 Minhson020407 Đề dùng thử Đề dùng thử 26 8 phút 1 giây 06/05/2018 09:05:37 AM
17 Minhson020407 Tuần 2 Đề thi số 1 30 2 phút 49 giây 06/05/2018 09:05:07 AM
18 Minhson020407 Tuần 2 Đề thi số 1 29 27 phút 29 giây 04/05/2018 20:05:58 PM
19 Minhson020407 Đề thi thử Đề thi thử 25 44 phút 47 giây 04/05/2018 20:05:07 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.