Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 thanhpkt Đề thi số 1 28 26 phút 40 giây 26/09/2017 20:09:03 PM
2 thanhpkt Đề 01 16 8 phút 10 giây 05/09/2017 21:09:59 PM
3 thanhpkt Đề thi số 14 20 3 phút 1 giây 27/02/2017 21:02:51 PM
4 thanhpkt Đề thi số 14 13 8 phút 57 giây 27/02/2017 21:02:36 PM
5 thanhpkt Đề thi thử 30 1 phút 3 giây 27/02/2017 21:02:34 PM
6 thanhpkt Đề thi thử 30 49 giây 26/02/2017 20:02:47 PM
7 thanhpkt Đề thi thử 29 50 giây 26/02/2017 20:02:46 PM
8 thanhpkt Đề thi thử 30 53 giây 26/02/2017 20:02:44 PM
9 thanhpkt Đề thi thử 30 52 giây 26/02/2017 20:02:42 PM
10 thanhpkt Đề thi thử 30 52 giây 26/02/2017 20:02:40 PM
11 thanhpkt Đề thi thử 30 57 giây 26/02/2017 20:02:39 PM
12 thanhpkt Đề thi thử 30 1 phút 26/02/2017 20:02:37 PM
13 thanhpkt Đề thi thử 30 1 phút 26/02/2017 20:02:36 PM
14 thanhpkt Đề thi thử 29 58 giây 26/02/2017 20:02:34 PM
15 thanhpkt Đề thi thử 30 57 giây 26/02/2017 20:02:33 PM
16 thanhpkt Đề thi thử 30 1 phút 1 giây 26/02/2017 20:02:31 PM
17 thanhpkt Đề thi thử 30 57 giây 26/02/2017 20:02:15 PM
18 thanhpkt Đề thi thử 29 55 giây 26/02/2017 20:02:13 PM
19 thanhpkt Đề thi thử 30 1 phút 6 giây 26/02/2017 20:02:09 PM
20 thanhpkt Đề thi thử 29 1 phút 10 giây 26/02/2017 20:02:05 PM
21 thanhpkt Đề thi thử 29 1 phút 33 giây 26/02/2017 20:02:01 PM
22 thanhpkt Đề thi thử 20 8 phút 42 giây 26/02/2017 19:02:51 PM
23 thanhpkt Đề thi thử 20 17 phút 54 giây 23/02/2017 22:02:10 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.