Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 HANA1910 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 9 59 giây 13/07/2017 10:07:05 AM
2 HANA1910 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 9 4 phút 19 giây 13/07/2017 09:07:59 AM
3 HANA1910 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 20 2 phút 22 giây 13/07/2017 09:07:54 AM
4 HANA1910 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 17 3 phút 40 giây 11/07/2017 09:07:54 AM
5 HANA1910 Đề dùng thử 24 2 phút 39 giây 10/07/2017 11:07:20 AM
6 HANA1910 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 5 35 giây 10/07/2017 11:07:17 AM
7 HANA1910 Đề thi thử 30 1 phút 38 giây 10/07/2017 11:07:15 AM
8 HANA1910 Đề thi thử 28 1 phút 4 giây 10/07/2017 11:07:10 AM
9 HANA1910 Đề thi thử 24 1 phút 48 giây 10/07/2017 11:07:07 AM
10 HANA1910 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2017 12 4 phút 5 giây 10/07/2017 11:07:01 AM
11 HANA1910 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 10 4 phút 20 giây 10/07/2017 10:07:55 AM
12 HANA1910 Đề dùng thử 19 5 phút 46 giây 10/07/2017 10:07:47 AM
13 HANA1910 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 2 2 phút 10/07/2017 10:07:15 AM
14 HANA1910 Đề thi thử 22 5 phút 9 giây 10/07/2017 10:07:08 AM
15 HANA1910 Đề thi thử 19 11 phút 45 giây 08/07/2017 10:07:04 AM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.