Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 chau44nvx Đề 42 - Tổng hợp KHXH & Tiếng Anh(42) 20 6 phút 49 giây 04/06/2018 21:06:00 PM
2 chau44nvx Đề 42 - Tổng hợp KHTN & Toán(42) 14 25 phút 57 giây 04/06/2018 20:06:33 PM
3 chau44nvx Đề 41 - Tổng hợp KHXH & Tiếng Anh(41) 19 7 phút 55 giây 04/06/2018 20:06:24 PM
4 chau44nvx Đề 41 - Tổng hợp KHTN & Toán(41) 15 8 phút 50 giây 04/06/2018 20:06:15 PM
5 chau44nvx Đề 40 - Tổng hợp KHXH & Tiếng Anh(40) 20 7 phút 10 giây 03/06/2018 22:06:02 PM
6 chau44nvx Đề 40 - Tổng hợp KHTN & Toán(40) 14 1 phút 21 giây 03/06/2018 21:06:56 PM
7 chau44nvx Đề 40 - Tổng hợp KHTN & Toán(40) 14 29 phút 16 giây 03/06/2018 21:06:24 PM
8 chau44nvx Đề 39 - Tổng hợp KHXH & Tiếng Anh(39) 19 7 giây 03/06/2018 21:06:23 PM
9 chau44nvx Đề 39 - Tổng hợp KHXH & Tiếng Anh(39) 19 6 phút 23 giây 03/06/2018 21:06:16 PM
10 chau44nvx Đề 39 - Tổng hợp KHTN & Toán(39) 14 21 phút 49 giây 03/06/2018 20:06:53 PM
11 chau44nvx Đề 38 - Tổng hợp KHXH & Tiếng Anh(38) 18 8 phút 44 giây 03/06/2018 10:06:53 AM
12 chau44nvx Đề 38 - Tổng hợp KHTN & Toán(38) 11 29 phút 24 giây 03/06/2018 10:06:18 AM
13 chau44nvx Đề 37 - Tổng hợp KHXH & Tiếng Anh(37) 18 4 phút 28 giây 03/06/2018 10:06:09 AM
14 chau44nvx Đề 37 - Tổng hợp KHTN & Toán(37) 13 17 phút 29 giây 03/06/2018 09:06:49 AM
15 chau44nvx Đề 36 - Tổng hợp KHXH & Tiếng Anh(36) 20 5 phút 32 giây 03/06/2018 09:06:14 AM
16 chau44nvx Đề 36 - Tổng hợp KHTN & Toán(36) 13 24 phút 33 giây 03/06/2018 08:06:45 AM
17 chau44nvx Đề 35 - Tuần 35 KHXH & Tiếng Anh(35) 18 8 phút 26 giây 02/06/2018 20:06:35 PM
18 chau44nvx Đề 35 - Tuần 35 KHTN & Toán(35) 14 56 giây 02/06/2018 20:06:34 PM
19 chau44nvx Đề 35 - Tuần 35 KHTN & Toán(35) 13 27 phút 50 giây 02/06/2018 20:06:04 PM
20 chau44nvx Đề 34 - Tuần 34 KHXH & Tiếng Anh(34) 19 7 giây 01/06/2018 21:06:25 PM
21 chau44nvx Đề 34 - Tuần 34 KHXH & Tiếng Anh(34) 19 4 phút 48 giây 01/06/2018 21:06:19 PM
22 chau44nvx Đề 34 - Tuần 34 KHTN & Toán(34) 11 18 giây 01/06/2018 21:06:18 PM
23 chau44nvx Đề 34 - Tuần 34 KHTN & Toán(34) 11 18 phút 10 giây 01/06/2018 20:06:54 PM
24 chau44nvx Đề 33 - Tuần 33 KHXH & Tiếng Anh(33) 20 5 giây 01/06/2018 15:06:45 PM
25 chau44nvx Đề 33 - Tuần 33 KHXH & Tiếng Anh(33) 20 9 phút 25 giây 01/06/2018 15:06:35 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.