Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 phancaohuyanh Đề thi số 5 26 9 phút 24 giây 30/07/2017 22:07:51 PM
2 phancaohuyanh Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 29 5 phút 9 giây 30/07/2017 22:07:23 PM
3 phancaohuyanh Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2017 22 2 phút 58 giây 30/07/2017 22:07:15 PM
4 phancaohuyanh Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2017 11 2 phút 58 giây 29/07/2017 16:07:20 PM
5 phancaohuyanh Đề thi số 15 30 2 phút 10 giây 29/06/2017 12:06:42 PM
6 phancaohuyanh Đề thi số 15 28 6 phút 16 giây 29/06/2017 12:06:33 PM
7 phancaohuyanh Đề thi số 15 14 20 phút 19 giây 28/06/2017 21:06:54 PM
8 phancaohuyanh Đề thi số 14 30 4 phút 47 giây 28/06/2017 21:06:44 PM
9 phancaohuyanh Đề thi số 14 30 3 phút 49 giây 28/06/2017 21:06:40 PM
10 phancaohuyanh Đề thi số 14 25 6 phút 25 giây 28/06/2017 21:06:12 PM
11 phancaohuyanh Đề thi số 13 30 1 phút 52 giây 28/06/2017 20:06:42 PM
12 phancaohuyanh Đề thi số 13 30 5 phút 38 giây 28/06/2017 19:06:51 PM
13 phancaohuyanh Đề thi số 13 27 9 phút 26 giây 28/06/2017 12:06:23 PM
14 phancaohuyanh Đề thi số 12 30 2 phút 48 giây 28/06/2017 12:06:20 PM
15 phancaohuyanh Đề thi số 13 9 13 phút 19 giây 27/06/2017 21:06:46 PM
16 phancaohuyanh Đề thi số 12 28 3 phút 49 giây 27/06/2017 21:06:38 PM
17 phancaohuyanh Đề thi số 11 30 2 phút 17 giây 27/06/2017 17:06:17 PM
18 phancaohuyanh Đề thi số 12 12 19 phút 28 giây 27/06/2017 16:06:34 PM
19 phancaohuyanh Đề thi số 11 30 1 phút 51 giây 27/06/2017 16:06:21 PM
20 phancaohuyanh Đề thi số 11 30 2 phút 15 giây 27/06/2017 13:06:03 PM
21 phancaohuyanh Đề thi số 11 21 11 phút 57 giây 27/06/2017 10:06:53 AM
22 phancaohuyanh Đề thi số 10 26 6 phút 17 giây 26/06/2017 17:06:13 PM
23 phancaohuyanh Đề 34 30 3 phút 26/06/2017 09:06:40 AM
24 phancaohuyanh Đề 18 30 3 phút 5 giây 26/06/2017 09:06:29 AM
25 phancaohuyanh Đề 18 27 15 phút 6 giây 26/06/2017 08:06:38 AM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.