Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 vh0505 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 27 1 phút 55 giây 22/05/2017 20:05:43 PM
2 vh0505 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 2 31 giây 22/05/2017 20:05:42 PM
3 vh0505 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 21 1 phút 54 giây 22/05/2017 20:05:39 PM
4 vh0505 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 4 1 phút 21 giây 22/05/2017 20:05:36 PM
5 vh0505 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 28 2 phút 22/05/2017 20:05:33 PM
6 vh0505 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 26 2 phút 23 giây 22/05/2017 20:05:30 PM
7 vh0505 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 0 34 giây 22/05/2017 20:05:28 PM
8 vh0505 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 5 5 phút 52 giây 22/05/2017 20:05:18 PM
9 vh0505 Đề thi thử 30 1 phút 23 giây 22/05/2017 20:05:10 PM
10 vh0505 Đề thi thử 27 5 phút 1 giây 22/05/2017 20:05:03 PM
11 vh0505 Đề thi thử 24 3 phút 39 giây 22/05/2017 19:05:59 PM
12 vh0505 Đề thi thử 17 12 phút 21 giây 22/05/2017 19:05:45 PM
13 vh0505 Đề thi thử 21 29 phút 30 giây 22/05/2017 18:05:32 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.