Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 nguyenanna Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2017 0 44 phút 59 giây 25/09/2017 18:09:19 PM
2 nguyenanna Đề thi thử 28 1 phút 30 giây 16/06/2017 10:06:53 AM
3 nguyenanna Đề 24 0 18 giây 15/06/2017 10:06:25 AM
4 nguyenanna Đề 23 0 1 phút 27 giây 15/06/2017 10:06:20 AM
5 nguyenanna Đề 24 0 15 giây 15/06/2017 10:06:18 AM
6 nguyenanna Đề 23 0 26 giây 14/06/2017 10:06:45 AM
7 nguyenanna Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 24 4 phút 37 giây 14/06/2017 10:06:29 AM
8 nguyenanna Đề thi số 7 20 12 phút 14/06/2017 09:06:47 AM
9 nguyenanna Đề thi số 8 23 4 phút 21 giây 14/06/2017 09:06:40 AM
10 nguyenanna Đề thi số 9 19 7 phút 16 giây 14/06/2017 09:06:25 AM
11 nguyenanna Đề thi số 10 29 9 phút 16 giây 14/06/2017 09:06:15 AM
12 nguyenanna Đề thi số 10 15 8 phút 22 giây 14/06/2017 09:06:01 AM
13 nguyenanna Đề thi số 11 30 3 phút 6 giây 14/06/2017 08:06:58 AM
14 nguyenanna Đề thi số 11 20 7 phút 42 giây 14/06/2017 08:06:30 AM
15 nguyenanna Đề thi số 12 29 3 phút 48 giây 13/06/2017 19:06:41 PM
16 nguyenanna Đề thi số 12 18 3 phút 24 giây 13/06/2017 19:06:36 PM
17 nguyenanna Đề thi số 13 24 2 phút 26 giây 13/06/2017 19:06:33 PM
18 nguyenanna Đề thi số 14 28 1 phút 28 giây 13/06/2017 19:06:31 PM
19 nguyenanna Đề thi số 15 29 1 phút 15 giây 13/06/2017 19:06:29 PM
20 nguyenanna Đề thi số 13 9 3 phút 27 giây 13/06/2017 19:06:08 PM
21 nguyenanna Đề thi số 14 27 1 phút 41 giây 13/06/2017 19:06:06 PM
22 nguyenanna Đề thi số 14 18 7 phút 6 giây 13/06/2017 18:06:57 PM
23 nguyenanna Đề thi số 15 27 2 phút 11 giây 13/06/2017 18:06:54 PM
24 nguyenanna Đề thi số 15 16 7 phút 41 giây 13/06/2017 18:06:41 PM
25 nguyenanna Đề thi số 16 29 1 phút 42 giây 13/06/2017 18:06:39 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.