Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 nguyenthienquoc123 Đề 16 0 9 giây 08/11/2017 21:11:51 PM
2 nguyenthienquoc123 Đề 26 4 7 phút 4 giây 07/11/2017 21:11:25 PM
3 nguyenthienquoc123 Đề 20 19 27 phút 44 giây 07/11/2017 20:11:56 PM
4 nguyenthienquoc123 Đề 19 18 11 phút 52 giây 07/11/2017 20:11:42 PM
5 nguyenthienquoc123 Khối 5 0 15/10/2017 21:10:18 PM
6 nguyenthienquoc123 Đề 24 0 12 giây 15/10/2017 21:10:16 PM
7 nguyenthienquoc123 Đề 01 5 2 phút 29 giây 15/10/2017 21:10:12 PM
8 nguyenthienquoc123 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2017 24 1 phút 10 giây 03/10/2017 21:10:21 PM
9 nguyenthienquoc123 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2017 23 1 phút 9 giây 03/10/2017 21:10:20 PM
10 nguyenthienquoc123 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2017 23 1 phút 18 giây 03/10/2017 21:10:18 PM
11 nguyenthienquoc123 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2017 20 1 phút 57 giây 03/10/2017 21:10:16 PM
12 nguyenthienquoc123 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2017 24 1 phút 7 giây 01/10/2017 22:10:15 PM
13 nguyenthienquoc123 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2017 21 1 phút 5 giây 01/10/2017 22:10:13 PM
14 nguyenthienquoc123 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2017 14 1 phút 4 giây 01/10/2017 22:10:11 PM
15 nguyenthienquoc123 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2017 10 1 phút 4 giây 01/10/2017 22:10:10 PM
16 nguyenthienquoc123 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2017 3 1 phút 7 giây 01/10/2017 22:10:08 PM
17 nguyenthienquoc123 Đề thi thử 30 1 phút 26 giây 01/10/2017 21:10:52 PM
18 nguyenthienquoc123 Đề thi thử 29 1 phút 25 giây 01/10/2017 21:10:50 PM
19 nguyenthienquoc123 Đề thi thử 29 3 phút 25 giây 01/10/2017 21:10:46 PM
20 nguyenthienquoc123 Đề thi thử 27 1 phút 37 giây 01/10/2017 21:10:44 PM
21 nguyenthienquoc123 Đề thi thử 23 3 phút 19 giây 01/10/2017 21:10:40 PM
22 nguyenthienquoc123 Đề thi thử 13 9 phút 12 giây 01/10/2017 21:10:29 PM
23 nguyenthienquoc123 Đề thi thử 5 2 phút 2 giây 23/05/2017 18:05:45 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.