Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 ducnghia Đề thi số 18 30 1 phút 17 giây 26/06/2017 11:06:59 AM
2 ducnghia Đề thi số 18 23 3 phút 30 giây 26/06/2017 11:06:54 AM
3 ducnghia Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 30 9 phút 47 giây 26/06/2017 11:06:32 AM
4 ducnghia Đề thi số 7 22 1 phút 28 giây 24/06/2017 17:06:44 PM
5 ducnghia Đề thi số 7 22 24 phút 40 giây 24/06/2017 17:06:19 PM
6 ducnghia Đề thi số 18 22 20 phút 11 giây 24/06/2017 16:06:58 PM
7 ducnghia Đề thi số 11 20 18 phút 38 giây 24/06/2017 16:06:38 PM
8 ducnghia Đề 06 27 8 phút 4 giây 24/06/2017 16:06:25 PM
9 ducnghia Đề thi số 21 22 10 phút 44 giây 21/06/2017 14:06:05 PM
10 ducnghia Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 20 24 phút 23 giây 20/06/2017 11:06:58 AM
11 ducnghia Đề 24 23 17 phút 18 giây 19/06/2017 17:06:34 PM
12 ducnghia Đề thi số 21 21 21 phút 52 giây 11/06/2017 17:06:41 PM
13 ducnghia Đề 03 25 1 phút 41 giây 09/06/2017 11:06:33 AM
14 ducnghia Đề 03 22 2 phút 37 giây 09/06/2017 11:06:30 AM
15 ducnghia Đề 03 19 31 phút 53 giây 09/06/2017 10:06:58 AM
16 ducnghia Đề 09 23 14 phút 52 giây 09/06/2017 08:06:42 AM
17 ducnghia Đề thi số 11 24 1 phút 7 giây 07/06/2017 21:06:51 PM
18 ducnghia Đề thi số 11 21 1 phút 34 giây 07/06/2017 21:06:49 PM
19 ducnghia Đề thi số 11 18 25 phút 49 giây 07/06/2017 21:06:23 PM
20 ducnghia Đề thi số 9 23 23 phút 51 giây 05/06/2017 16:06:54 PM
21 ducnghia Đề 26 27 16 phút 13 giây 05/06/2017 09:06:58 AM
22 ducnghia Đề 14 26 10 phút 31 giây 04/06/2017 20:06:17 PM
23 ducnghia Đề 18 28 10 phút 36 giây 04/06/2017 19:06:52 PM
24 ducnghia Đề thi số 7 20 18 phút 25 giây 04/06/2017 19:06:30 PM
25 ducnghia Đề 05 20 17 phút 12 giây 03/06/2017 19:06:10 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.