Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 Alisas Đề dùng thử 15 4 phút 40 giây 21/05/2017 20:05:06 PM
2 Alisas Đề thi thử 20 3 phút 57 giây 21/05/2017 19:05:59 PM
3 Alisas Đề thi thử 29 1 phút 10/04/2017 20:04:14 PM
4 Alisas Đề thi thử 30 1 phút 11 giây 10/04/2017 20:04:06 PM
5 Alisas Đề thi thử 30 1 phút 25 giây 10/04/2017 20:04:05 PM
6 Alisas Đề thi thử 30 1 phút 10/04/2017 19:04:59 PM
7 Alisas Đề thi thử 30 54 giây 08/04/2017 14:04:04 PM
8 Alisas Đề thi thử 30 57 giây 08/04/2017 14:04:02 PM
9 Alisas Đề thi thử 30 1 phút 4 giây 08/04/2017 14:04:00 PM
10 Alisas Đề thi thử 30 59 giây 07/04/2017 19:04:21 PM
11 Alisas Đề thi thử 30 1 phút 13 giây 07/04/2017 19:04:19 PM
12 Alisas Đề thi thử 30 57 giây 07/04/2017 19:04:17 PM
13 Alisas Đề thi thử 30 1 phút 9 giây 07/04/2017 19:04:14 PM
14 Alisas Đề thi thử 30 1 phút 42 giây 07/04/2017 19:04:02 PM
15 Alisas Đề thi thử 29 1 phút 34 giây 07/04/2017 18:04:59 PM
16 Alisas Đề thi thử 25 1 phút 20 giây 07/04/2017 18:04:56 PM
17 Alisas Đề thi thử 22 1 phút 53 giây 07/04/2017 18:04:54 PM
18 Alisas Đề thi thử 18 2 phút 45 giây 07/04/2017 18:04:50 PM
19 Alisas Đề thi thử 12 6 phút 7 giây 06/04/2017 15:04:45 PM
20 Alisas Đề thi thử 9 1 phút 46 giây 03/04/2017 18:04:45 PM
21 Alisas Đề dùng thử 28 3 phút 43 giây 03/04/2017 18:04:39 PM
22 Alisas Đề thi thử 10 2 phút 22 giây 03/04/2017 18:04:36 PM
23 Alisas Đề dùng thử 29 4 phút 43 giây 01/04/2017 19:04:35 PM
24 Alisas Đề dùng thử 15 1 phút 35 giây 01/04/2017 19:04:28 PM
25 Alisas Đề dùng thử 17 2 phút 36 giây 01/04/2017 19:04:24 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.