Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 sypeem Đề thi số 22 0 1 phút 6 giây 23/06/2017 21:06:19 PM
2 sypeem Đề thi số 15 10 1 phút 58 giây 23/06/2017 21:06:15 PM
3 sypeem Đề thi số 15 3 40 giây 23/06/2017 21:06:14 PM
4 sypeem Đề thi số 15 0 18 giây 23/06/2017 21:06:13 PM
5 sypeem Đề thi thử 30 1 phút 18 giây 23/06/2017 21:06:11 PM
6 sypeem Đề 32 8 10 phút 10 giây 04/06/2017 13:06:36 PM
7 sypeem Đề 31 17 9 phút 4 giây 04/06/2017 13:06:22 PM
8 sypeem Đề 31 11 12 phút 34 giây 04/06/2017 13:06:09 PM
9 sypeem Đề thi thử 27 1 phút 20 giây 15/04/2017 19:04:12 PM
10 sypeem Đề thi thử 24 1 phút 58 giây 15/04/2017 18:04:52 PM
11 sypeem Đề dùng thử 29 2 phút 15 giây 15/04/2017 18:04:49 PM
12 sypeem Đề thi số 21 16 3 phút 58 giây 12/03/2017 12:03:43 PM
13 sypeem Đề thi số 20 8 5 phút 20 giây 12/03/2017 12:03:37 PM
14 sypeem Đề thi số 19 13 3 phút 41 giây 12/03/2017 12:03:17 PM
15 sypeem Đề thi thử 27 3 phút 26 giây 12/03/2017 12:03:13 PM
16 sypeem Đề thi thử 26 1 phút 26 giây 11/03/2017 23:03:02 PM
17 sypeem Đề thi thử 0 4 giây 11/03/2017 23:03:01 PM
18 sypeem Đề dùng thử 28 1 phút 39 giây 11/03/2017 22:03:55 PM
19 sypeem Đề thi số 16 12 8 phút 34 giây 11/03/2017 22:03:39 PM
20 sypeem Đề thi số 15 14 2 phút 46 giây 11/03/2017 22:03:33 PM
21 sypeem Đề thi số 15 10 2 phút 28 giây 11/03/2017 09:03:31 AM
22 sypeem Đề thi số 14 10 4 phút 28 giây 11/03/2017 09:03:24 AM
23 sypeem Đề thi số 13 10 5 phút 38 giây 11/03/2017 09:03:17 AM
24 sypeem Đề thi thử 30 1 phút 06/03/2017 21:03:42 PM
25 sypeem Đề thi số 20 10 2 phút 57 giây 06/03/2017 21:03:35 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.