Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 vothithuhuyen2017 Đề thi thử 30 1 phút 33 giây 26/06/2017 06:06:49 AM
2 vothithuhuyen2017 Đề 10 21 20 phút 23 giây 25/06/2017 16:06:12 PM
3 vothithuhuyen2017 Đề thi thử 29 59 giây 22/06/2017 10:06:38 AM
4 vothithuhuyen2017 Đề thi thử 28 1 phút 28 giây 22/06/2017 10:06:34 AM
5 vothithuhuyen2017 Đề thi thử 28 19 phút 15 giây 22/06/2017 10:06:15 AM
6 vothithuhuyen2017 Đề 04 25 10 phút 26 giây 22/06/2017 06:06:34 AM
7 vothithuhuyen2017 Đề 02 28 1 phút 35 giây 21/06/2017 15:06:59 PM
8 vothithuhuyen2017 Đề 02 23 6 phút 29 giây 21/06/2017 15:06:50 PM
9 vothithuhuyen2017 Đề 02 18 23 phút 4 giây 19/06/2017 15:06:37 PM
10 vothithuhuyen2017 Đề 01 20 15 phút 1 giây 19/06/2017 11:06:18 AM
11 vothithuhuyen2017 Đề thi số 2 17 8 phút 36 giây 15/06/2017 20:06:14 PM
12 vothithuhuyen2017 Đề thi số 2 0 15 giây 15/06/2017 20:06:13 PM
13 vothithuhuyen2017 Đề thi số 3 21 17 phút 32 giây 15/06/2017 16:06:50 PM
14 vothithuhuyen2017 Đề thi số 1 20 21 phút 13 giây 15/06/2017 15:06:43 PM
15 vothithuhuyen2017 Đề thi thử 27 8 phút 45 giây 15/06/2017 06:06:36 AM
16 vothithuhuyen2017 Đề thi thử 18 15 phút 59 giây 15/06/2017 06:06:06 AM
17 vothithuhuyen2017 Đề 28 15 18 phút 25 giây 12/06/2017 14:06:26 PM
18 vothithuhuyen2017 Đề 01 20 15 phút 55 giây 09/06/2017 17:06:13 PM
19 vothithuhuyen2017 Đề 01 9 7 phút 15 giây 09/06/2017 17:06:06 PM
20 vothithuhuyen2017 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 24 15 phút 11 giây 09/05/2017 06:05:00 AM
21 vothithuhuyen2017 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 25 11 phút 12 giây 17/04/2017 06:04:09 AM
22 vothithuhuyen2017 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 22 6 phút 21 giây 05/04/2017 05:04:33 AM
23 vothithuhuyen2017 Đề thi số 6 14 17 phút 6 giây 05/04/2017 04:04:46 AM
24 vothithuhuyen2017 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 18 14 phút 41 giây 02/04/2017 20:04:24 PM
25 vothithuhuyen2017 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 16 8 phút 54 giây 02/04/2017 06:04:04 AM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.